Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. Inventarizace v prodejně

24. 3. 2007

Inventarizace v prodejně

 Každá maloobchodní firma, která chce dosáhnout kladného obchodního výsledku musí přijmout vhodný postup  kontroly zásob.

Inventarizace – pojem

 Inventarizaci chápeme jako nástroj řízení a kontroly, představuje zjištění skutečného fyzického stavu majetku a závazků, jeho porovnáním se stavem účetním a vypořádání inventarizačních rozdílů.

 Zjišťování fyzického stavu majetku firmy , kterým inventarizace začíná, se nazývá fyzická  inventura.

Druhy inventarizace

a)        Z hlediska rozsahu může být inventarizace: úplná a dílčí

Úplná - se provádí tehdy, jestliže předmětem inventování má být všechen majetek a závazky.

 Dílčí je inventarizace v případech, kdy se inventují jen některé druhy majetku a závazků.

 Z hlediska času rozdělujeme inventarizace:

1.        řádné, u nichž dále rozeznáváme :periodické a průběžné

2.        mimořádné 

Řádné inventarizace se provádějí podle vypracovaného  plánu inventarizací v předem stanovených termínech.

 Člení se  na inventarizace periodické a průběžné.

Periodické inv. se provádějí obv. najednou u všeho majetku a závazků téže povahy a to k 31.12.roku.

Průběžné inventarizace je možné provádět i několikrát ročně a v takových případech, kdy se evidence zboží, materiálu apod. vede na samostatných skladních kartách, popř. v záznamech nahrazujících  skladní karty,

 Mohou se provádět po celý  kalendářní rok ke kterémukoli dnu.

 Mimořádné inventarizace provádíme :

-         při organizačních změnách ( vzniku podniku, jeho sloučení, rozdělení, likvidaci), 

-         při mimořádných událostech (např. po živelné pohromě,  vloupání, zpronevěře apod.), 

-         při uzavření dohody o hmotné odpovědnosti, 

-         při změně pracovníka. 

Postup při provádění inventarizace

Není určen zákonem ani jiným předpisem. Nejčastějším typem inventarizace majetku, který se provádí především v potravinářských prodejnách, je inventarizace zboží a obalů.

Skládá se obdobně jako každá inventarizace ze šesti postupových kroků :

1.       Inventura – přesné zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni. Výsledky se zapíší do inventurních soupisů, které podepíše osoba odpovědná za inventarizaci. Z pracovního pohledu můžeme inventuru rozdělit na :

a)       fyzickou inventuru – provádí se vážením, měření, přepočítáním hmotného majetku,

b)       dokladovou inventuru – podle dokladů : z bankovních výpisů, z knih pohledávek a závazků, z pokladní knihy,  apod. 

2.       Porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavy vykazujícími v účetních dokladech.

3.       Zjištění rozdílů mezi skutečností a stavy na příslušných účtech, tzv. inventarizačních rozdílů. Inventarizační rozdíl může mít podobu :

a)       přebytku – skutečný stav je vyšší než účetní,

b)       manka (schodku) – skutečný stav je nižší než evidovaný stav účetní.

U zásob rozlišujeme :

a)       manko do normy přirozených úbytku, které vznikají např. rozprášením, vysušením, rozdrobením, apod.

b)       manko nad normu – normy přirozených úbytků (ztrát) se zjistí na základě odborných propočtů či měření.

4.       Prošetření a objasnění vzniku tohoto rozdílu s cílem správně určit jeho příčinu a zjistit okolnosti důležité pro posouzení odpovědnosti přímo odpovědného pracovníka nebo jiných osob.

5.       Vypořádání inventarizačního rozdílu :

a)       účetní – provedení účetních zápisů, jimiž se uvede stav na účtech do shody se stavem skutečným a jsou vyúčtovány do toho účetního období, na něž byly zjištěny (účetní období je 1 kalendářní rok).

b)       právní - rozhodnutí o tom, jak se případné manko předepíše k náhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi, popřípadě jiné osobě, anebo zda se odepíše do ztrát podniku. O tom rozhoduje vedení obchodní organizace po  zjištění příčin manka příp. soud.

6.       Návrhy na opatření vedoucí k tomu, aby k rozdílům docházelo co nejméně.

Inventarizační rozdíly, jejich zjištění a vyrovnání

 Po skončení fyzické inventury porovná inventarizační komise skutečně zjištěnou úhrnnou peněžní hodnotu všech zásob  zboží v prodejně s jejich vykazovanou účetní hodnotou v operativní evidenci. Zjistí-li se v porovnání inventarizační  rozdíly, je nutné tyto rozdíly vyčíslit v inventarizačních  zápisech. Inventarizačním rozdílem je buď manko nebo přebytek.

                Manko vzniká tehdy, jestliže skutečný stav, zjištěný fyzickou inventurou, je nižší než vykazovaný účetní stav - manko tedy znamená, že část zásob chybí.

 Přebytek vykazuje prodejna tehdy, jestliže naopak zjištěný skutečný stav je vyšší než vykazovaný účetní stav. Ke vzniku všech rozdílů, tj. mank i přebytků, se musí  hmotně odpovědní pracovníci vyjádřit. Je nutné zjistit zda  jde o manko v rámci norem nezaviněných ztrát, nebo zda manko  tyto normy převyšuje. Z toho vyplývá, že rozdíly zjištěné při  inventarizaci mohou být zaviněné nebo nezaviněné.

 Individuálně prokázané zaviněné rozdíly čili manka se klasifikují jako trestná  činnost a pracovník, resp. kolektiv pracovníků je musí v plné  výši uhradit. Nezaviněné rozdíly jsou ty, které vznikly jako přirozené  ztráty a úbytky na zboží, popřípadě jako drobné krádeže zákazníků. Nezaviněná manka a úbytky se odepisují do výše plánované normy ztrát a úbytků, která je stanovena s přihlédnutím na charakter zboží, výši maloobchodního obratu, formu  prodeje apod. Po ukončení inventarizace vyhotoví inventarizační komise protokol tzv. inventarizační zápis, který podepíší členové komise a pracovníci, kteří se zúčastnili inventarizace.

·         Inventarizační zápis obsahuje tyto údaje : den a hodinu zahájení a den a hodinu ukončení inventarizace, úhrn inventárních rozdílů, jejich příčiny a návrh na vypořádání, vyjádření hmotně odpovědných pracovníků a jiných osob k výsledku inventarizace, termíny k odstranění závad, podpisy členů inventarizační komise. 

Údaje z inventarizačního zápisu se opíší do Inspekční knihy a originál zápisu se přikládá k účetnictví. Kopie originálu zápisu zůstává v knize.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář