Jdi na obsah Jdi na menu
 


30. Činnosti související s prací na KP

24. 3. 2007

30. Činnosti související s prací na KP, výhody a nevýhody KP prop zákazníka a pro podnik

                Práce pokladních je jednou z nejdůležitějších a nejzodpovědnějších prací v prodejnách. Na jejich výkonu, hbitosti a přesnosti závisí přednosti nákupu v prodejnách se samoobsluhou, volným výběrem apod.

                Význam této činnosti je zdůrazněn také tím, že pokladní přepážka je u některých forem prodeje ( např. samoobsluha) často jediným místem, kde se spotřebitelé dostávají s pracovníky prodejny do osobního kontaktu.

Kontrolní pokladny jsou důležitým nástrojem při kontrole správnosti zúčtování přijatých hotovostí, při úschově a vykazování přijatých tržeb. Kromě toho také zajišťují  poctivost prodavačů ve styku se spotřebiteli. Kontrolní pokladny jsou technickým zařízením, které přináší výhody : 

a)        zákazníkům tím, že :

      -   zrychlují a usnadňují obsluhu,

                        - viditelně označují účtované částky v kontrolních okénkách (tzv. indikátorech) na horní straně pokladního přístroje tak, že je může sledovat jak zákazník, tak i obsluhující. Na indikátoru se podle okolností a podle druhu konstrukce kontrolní pokladny mohou označovat údaje o výši účtované částky, názvu zboží, popř. i jiné údaje. Zákazník může přehledně sledovat účtované částky. Podobně i vedoucí prodejny může účinně kontrolovat práci prodavačů, kteří jsou pověření inkasovat peníze,

                - vydávají tištěný doklad o příjmu peněz buď formou šeku (samostatné potvrzenky o zaplacení), nebo potiskem paragonu. Na těchto dokladech vytisknou datum, pořadové číslo, zaplacenou částku, číslo a adresu prodejny, popř. i ostatní údaje o prodeji. Uvedený doklad má důležitý význam zejména při reklamacích,

                          - registrují všechny uvedené údaje na kontrolní pásce. Na kontrolní pásku se zaznamenávají všechny přijímané a registrované částky. Kontrolní páska se tak stává dokladem o příjmu peněz od zákazníků v prodejnách,

                           - sčítají registrované částky počitadly. Podle typu a konstrukce mají kontrolní pokladny až několik počitadel. Do hlavního počitadla se započítává každá registrovaná částka. Toto počitadlo je během pracovní doby uzavřeno ( pracovníci nemají mít během pracovní doby k těmto počitadlům přístup). Dílčí počítadla sčítají obvykle počet zákazníků odbavených jednotlivými prodavači, jednotlivými odděleními, apod.,

                        - zvyšují kulturnost obsluhy,

b)        prodejně tím, že :

                - vykonávají různé registrační a kontrolní činnosti. Registrují, anulují počítadla, otvírají zásuvky a zaznamenávají výkon těchto úkonů na příslušných počitadlech pomocí příslušných klíčů,

                            - umožňují uschovat peníze v zásuvkách při prodeji,

                        - zajišťuje evidenci přijatých částek,

                        - okamžitě odepisuje prodané zboží ze skladové

                          evidence,

                        - provádí archivaci účtenek,

                        - zajišťuje ochranu majetku,

                        - pomáhá ke zvyšování obratu a to vhodnou

                          organizací práce pokladních.

Od dobré pokladní se očekává, že :

a) má základní  přehled o prodávaném zboží, jeho jakostí a způsobech

    jeho balení,

b) zná výborně ceny prodávaného zboží,

c) umí velmi hbité registrovat nakoupené zboží,

d) že se dobře vyzná v obsluze pokladny a její běžné údržby,

e) zná formy vhodného jednání se zákazníky.

Příprava pokladny k provozu a zahájení směny v pokladně

                Kontrolní pokladna se instaluje na pokladním stanovišti tak, aby zákazník dobře viděl na indikátor účtovaných částek a tržby. Stanoviště musí být vybaveno možností přivolat v případě potřeby vedoucího prodejny (signalizační zařízení). Na stanovišti pokladny je zvlášť nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti práce s elektrickými spotřebiči. Pokladní na pokladním stanovišti nesmí mít u sebe žádné soukromé nebo jiné peníze, kromě počáteční hotovosti a inkasované tržby.

                Abychom dobře zvládli přípravu pokladny k provozu je nutné osvojit si tyto návyky a dovednosti:

1.        prohlídku zevní neporušenosti pokladny,

2.        kontrola čtecího zařízení čárkového kódu,

3.        založení kontrolní a šekové pásky,

4.        nastavení data a ostatních parametrů,

5.        převzetí pokladního zůstatku,

6.        otevření výkazu pokladní pro novou směnu.

                Prohlídka zevní neporušenosti pokladny je založena na kontrole :

a)        přívodu proudu a zásuvky,

b)        snímače čárkového kódu,

c)        nastavovacího pole pokladny s indikátory,

d)        signalizačního zařízení,

e)        mechanických částí pro zavádění pásek,

f)        zásuvkové skříně a vyjímatelné vložky.

                Pokladnu nejdříve uvedeme do chodu tímto způsobem:

- zapnutím přívodní elektrické šňůry do zásuvky,

- zapnutím síťového vypínače,

- zasunutím příslušného pokladního klíče.

 Podle typu pokladny můžeme rozeznávat až tři druhy pokladních klíčů:

a) klíč manipulační – tento klíč vlastní pokladní a je určen pro běžný provozní režim,

b) klíč zjišťovací – je klíčem vedoucího a je určen pro vyvolání stavu počítadel, pamětí, popř. programování,

c) klíč nulovací – je určen k vynulování stavu počítadel, pamětí, popř. programů.

                Před zavedením kontrolní pásky zapíše pokladní na její začátek číslo pokladny, datum a hodinu započetí práce a společně s vedoucím směny ji podepíše.

                Při zavádění kontrolní pásky postupujeme takto:

                Vyjmeme navíjecí cívku. Do prostoru pro uložení kontrolní pásky vložíme kotouč pásky. Páčku pro uvolnění posunu pásku posuneme ve směru vyznačené šipky a zavedeme začátek pásky do štěrbiny pro posun kontrolní pásky. Pásku zasuneme na doraz. Páčku uvolníme. Při vloženém manipulačním klíči opakovaným zmáčknutím klávesy pro posun pásky vysuneme z vedení 250 – 300 mm pásky. Její konec upevníme do navíjecí cívky, kterou vložíme do ložisek úložného prostoru pro kontrolní pásku. Několikerým zmáčknutím tlačítka posuvu pásky ji napneme (viz obr. ).

                Při zavedení šekové pásky kotouč pásky vložíme do prostoru pro šekovou pásku. Postupujeme dále obdobným způsobem jako u zavedení kontrolní pásky s tím rozdílem, že po vyvedení šekové pásky z vedení je manipulace s páskou ukončena.

                Provedení nastavení data a ostatních parametrů pokladny je různé podle typu a druhu pokladny. Většinou se provádí přímo na nastavovacím poli pokladny pomocí příslušných kláves uvedených v návodu pro obsluhu pokladny.

                Při zahájení směny v pokladně převezme pokladní od vedoucího prodejny nebo směny peněžní částku, kterou nazýváme pokladním zůstatkem. Tato částka jí slouží k tomu, aby měla dostatek peněz na vrácení prvním zákazníkům, které obslouží. Otevření výkazu pokladní pro novou směnu a zahájení směny je závěrečnou fází přípravy pokladny k provozu.

                Po převzetí pokladního zůstatku, který pokladní přepočítá, jeho výši společně se stavem počítadel a ostatními předepsanými údaji zapíše do pokladního výkazu.

 Vedoucímu prodejny nebo směny nahlásí, že je připravena zahájit směnu.

Provoz kontrolní pokladny během směny

                Od převzetí směny odpovídá pokladní za technickou i účetní správnost prací na pokladně. V případě potřeby nebo nouze přivolá vedoucího pomocí signalizačního zařízení.

                Činnost pokladních je rozdělena na další úkony, které jsou závislé i na typu pokladní přepážky. Přepážky s běžícími pásy některé úkony urychlí a usnadní.

Dílčí pracovní úkony pokladní:

                a) odebírá jednotlivé druhy zboží z příjmového pásu, snímá informace čárkového kódu na čtecím zatřízení a odkládá je vlevo buď na odkládací desku nebo na další výdejový běžící pás;

                b) po sejmutí a zaregistrování všech položek nákupu stiskne pokladní součtové tlačítko. Zjistí celkovou konečnou částku nákupu, zřetelně ji sdělí zákazníkovi, vydá pokladní blok a přijme peníze;

                c) v případě potřeby a v rámci možností, pomáhá zákazníkovi s urovnáním zboží;

                d) tam, kde se používají nákupní košíky, je po odebrání zboží zákazníkem, odloží na místo vyhrazené u pokladní přepážky;

                e) poděkuje za nákup a se zákazníkem se přívětivě rozloučí.

                Pokladní smí přijímat jen částky předem zaregistrované; bez vyzvání předává prodejní doklady zákazníkovi. Opravovat nebo doplňovat prodejní doklad je zakázáno. Dovoleno je pouze od dokladu odečíst hodnotu vrácených finančně účtovaných obalů.

                Prodejní doklady chybně vystavené, nebo zákazníkem neproplacené, nezřetelné apod. označí pokladní červeně slovem storno a uvědomí o tom ihned přivolaného vedoucího, který doklad šifruje a uvede důvod storna. Do konce směny pokladní uschovává stornované doklady v pokladně a pak se archivují spolu s kontorní páskou.

                Pokladní během směny smí z pokladny vydat hotovost pouze :

- zákazníkům za vykoupené obaly (podle systému na prodejně),

- zákazníkům za uznané reklamace,

- vedoucím na základě potvrzení o převzetí hotovosti (postupně odebíraná tržba během směny).

                V pokladně je během směny dovoleno uschovávat pouze peníze z počáteční hotovosti a z přijatých tržeb. Všechny peníze na stanovišti smějí být ukládány jen v peněžní zásuvce pokladny. Veškeré peníze na stanovišti kontrolní pokladny jsou majetkem firmy a jejich část, přesahující zjištěnou tržbu ve výkaze kontrolní pokladny je přebytkem a počítá se do příjmu.

                Pokladní sleduje během směny posun kontorní i šekové pásky. Po vyčerpání kotouče přeruší práci a kotouč vymění. Kontrolní páska směny, složená takto ze dvou dílů, se po ukončení slepí tak, aby běžná čísla na sebe navazovala.

                Práci pokladní během směny systematicky kontroluje vedoucí prodejny (směny). Manipulace s penězi při kontrole se provádí jen za přítomnosti vedoucího prodejny (směny).

                Pracovníci prodejny platí své vlastní nákupy jiné pokladní. Je-li v provozu jen jediná pokladna, platí její pokladní své nákupy za přítomnosti vedoucího. Všechny nákupy zaměstnanců musí být denně zaplaceny před uzávěrkou poslední pokladny

Uzávěrka pokladny

                Uzávěrka kontrolní pokladny se provede:

- při ukončení směny,

- při předání pokladny jiné pokladní,

- při kontrole pokladny.

                Nedoporučuje se ukončit pracovní směnu bez uzávěrky některé pokladny.

                Při provádění uzávěrky postupujeme takto:

-  vedoucí prodejny (směny) uloží pokladní provést uzávěrku, předá jí výkaz kontorní pokladny a podle situace převede obsluhu zákazníkovi na jinou pokladnu. Výpočty a zápisy se provádějí přímo do čistopisu výkazu;

- pokladní uspořádá doklady, peníze a do výkazu postupně zapíše hodnotu stornovaných prodejních dokladů, hodnotu vykupovaných láhví (obalů), hodnotu dokladů za případná drobná vydání, zjištěnou konečnou hotovost;

-  vedoucí prodejny (směny) překontroluje správnost zápisů pokladní, případné opravy čitelně provede (neporuší původní zápis) a podepíše spolu s pokladní. Pak s pokladní zničí šeky výkupní pokladny na obaly;

-  vedoucí převezme hotovost a zjistí tržbu;

- pokladní se přesvědčí o správnosti zjištěné tržby, vlastnoručně ji zapíše do výkazu kontrolní pokladny a zjistí pokladní rozdíly.

                Mínusový“ rozdíl vedoucí ihned inkasuje, červeně u částky schodku poznačí inkaso a částku červeně škrtne. Zdráhá-li se pokladní schodek uhradit, sečtou se ručně všechny nákupy uvedené na kontrolní pásce a výsledek součtu se považuje za konečný.

Vedoucí i pokladní svými podpisy na výkazu kontrolní pokladny potvrdí správnost záznamu uzávěrky a správné převzetí hotovosti.

 Pokladní vyjme kontrolní pásku a oddělí část se záznamem o pokladním provozu za směnu. Na konci pásky napíše číslo, kontrolní pokladny, datum a hodinu ukončení směny a s vedoucím ji podepíše. Předává ji vedoucímu prodejny k úschově. Ponechá zásuvku pokladny otevřenou a předá vedoucímu manipulační klíč.

                Pokladní jsou posledními pracovníky, s nimiž při svém nákupu přichází zákazník do styku. Vzhled pokladní musí být proto v naprostém pořádku. Na vzhledu a jednání pokladní závisí konečný dojem zákazníka v prodejně.

                Pokladní musí za všech okolností pracovat klidně, ale dostatečně rychle a přesně. Musí pečovat o bezvadnou čistotu pokladní přepážky. Odkládací plochu nebo pás utírá nejméně dvakrát za hodinu vlhkou houbou.

                Pokladní v prodejnách by měli patřit mezi nejschopnější pracovníky prodejny, protože na jejich práci a jejich osobních vlastnostech je do značné míry závislá spokojenost zákazníků a z toho vyplývající i dobré jméno a úspěšnost obchodní firmy.

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář