Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. Právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele

24. 3. 2007

Ochrana spotřebitele

Právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele:

-          Zákon o ochraně spotřebitele

-          Zákon o České obchodní inspekci

-          Občanský zákoník

-          Obchodní zákoník

-          Živnostenský zákon

Zákon o ochraně spotřebitele

stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele.

Zákon obsahuje 5 částí, nejdůležitější se týká bezprostředně ochrany spotřebitele:

-          poctivost prodeje výrobků a poskytovaných služeb (povinnost prodávat ve správné hmotnosti, míře a množství, správně účtovat) 

-          zákaz diskriminace spotřebitele (prodávající se nesmí chovat v rozporu s dobrými mravy, např. odmítnout prodat vystavené výrobky, odmítnout poskytnout služby, které jsou v jeho provozních možnostech a vázat prodej výrobku na prodej výrobku jiného)

-          zákaz nabídky nebezpečných výrobků ( nesmí prodávat výrobky ohrožující zdraví a životy spotřebitelů, např. výrobky s prošlou záruční lhůtou)

-          zákaz klamání spotřebitele (nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné přehnané údaje o vlastnostech výrobků nebo je zamlčet)

-          informační povinnost (povinnost řádně informovat o vlastnostech, způsobu použití, nebezpečí vyplývající z nesprávného použití a údržby výrobku a riziku souvisejícím s poskytovanou službou)

-          další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb (poskytnutí vhodného obalového materiálu, řádně a pravdivě vyplnit záruční list, vydat řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobku a poskytnutí služeb atd.)

Zákon o České obchodní inspekci

ČOI je orgánem státní správy, který kontroluje právnické a fyzické osoby a jejich zaměstnance prodávající zboží, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

ČOI kontroluje:

-          dodržování jakosti a zdravotní nezávadnosti zboží

-          zda je zboží prodáváno v požadované míře, množství a hmotnosti

-          zda zboží a služby jsou účtovány v souladu s cenami, se kterými byl spotřebitel seznámen

-          zda se při prodeji nepoužívají neověřená měřidla

-          zda jsou dodržovány dohodnuté nebo stanovené podmínky a kvalita služeb

Občanský zákoník

upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem. Uplatňuje se v reklamačním řízení (prodávající je povinen dodat objednané zboží v dohodnuté lhůtě, prodávaná věc musí mít požadovanou jakost, množství, míru, hmotnost a musí být bez vad, seznámit kupujícího s návodem na užívání výrobku atd.)

Obchodní zákoník

 Upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a i některé vztahy související s podnikáním. Stanoví povinnosti prodávajícího, např.:

-          dodat zboží, předat doklady, které se ke zboží vztahují, umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží.

-          dodat zboží v den, který je určen ve smlouvě

-          dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě

-          musí zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží

-          musí dodržovat ustanovení o klamavé reklamě

Živnostenský zákon

upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním. Upravuje povinnosti podnikatele:

-          podnikatel je povinen při provozování živnosti co nejúčinněji chránit životní a pracovní prostředí

-          podnikatel musí budovat zařízení na ochranu životního a pracovního prostředí před škodlivými účinky, které mohou být jeho činností vyvolány

-          Náklady na opatření k odstranění škod vzniklých činností podnikatele a na opatření k tvorbě a ochraně životního a pracovního prostředí ohrožovaných jeho činností musí podnikatel uhradit ze svého.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář