Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. Odpovědnost zaměstnanců za škody

24. 3. 2007

23. Odpovědnost zaměstnanců za škody (obecná odpovědnost, hmotná odpovědnost, odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody, odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů)

 

Obecná odpovědnost

 

Zásady obecné odpovědnosti stanoví, že pracovník odpovídá za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Zavinění může mít formu úmyslného jednání nebo jednání z nedbalosti. Odpovědnost pracovníka se však může poměrně omezit, jestliže škoda byla způsobena též porušením povinností ze strany organizace.

Náhrada škody vyplývající z obecné odpovědnosti

-při obecné odpovědnosti se hradí skutečná škoda (v penězích nebo uvedením do původního stavu)

- při úmyslné škodě se platí škoda v plném rozsahu

- škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout částku rovnající se čtyř a půlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. V opilosti se hradí škoda v plném rozsahu

 

Hmotná odpovědnost

 

- zvláštní a zpřísněný druh odpovědnosti

- schodek v tomto případě je rozdíl mezi skutečným stavem svěřeným hodnot a údaji účetního stavu

- dohoda o hmotné odpovědnosti se musí uzavřít písemně (nutný vlastnoruční podpis pracovníka i podnikatele či vedoucího)

- dohodu možno uzavřít až od 18 let

Rozdělení

-         individuální

-         kolektivní (společná) => více pracovníků odpovídá společně

- pracovník se může zhostit odpovědnosti, pokud nebyly vytvořeny potřebné pracovní podmínky (např.: nedostatečná technické vybavení, neprovádění kontrol a inventarizací)

- pracovník může odstoupit od dohody pokud je převáděn na jinou práci nebo pokud zaměstnavatel neodstraní závady na které byl upozorněn

- pracovník je povinen zaplatit schodek v plné výši, pokud neprokáže, že schodek zcela nebo zčásti nezavinil

 

Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody

 

- vzniká za podmínek, že pracovník vědomě ani neupozornil na hrozící škodu ani nezakročil, ačkoliv by tím bylo zabráněno vzniku škody

- po pracovníkovi může být požadováno, aby přispěl k úhradě škody. Výše příspěvku záleží na tom co bránilo splnění povinnosti a jaký význam má škoda (společenský, osobní, majetkový). Výše příspěvku nesmí překročit trojnásobek průměrného měsíčního výdělku pracovníka

 

 

 

 

 

Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

 

- zaměstnavatel pracovníkovi svěří věc (většinou měřící přístroje, kalkulačka) na písemné potvrzení (přesné označení svěřeného předmětu, aby nemohlo dojít k záměně a vlastnoruční podpis)

- při ztrátě věci musí pracovník nahradit vzniklou škodu. Při určení škody na věci se vychází z ceny v době poškození

- tato  odpovědnost platí, pokud zaměstnanec může předmět kvalifikovaně zabezpečit a sám a výlučně používat tento předmět

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář