Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů při předcházení škodám

24. 3. 2007

Je povinností každého zaměstnance předcházet škodám na majetku. Na hrozící škodu má upozornit svého vedoucího. V maloobchodních prodejnách, kde jsou zaměstnancům svěřeny značné hodnoty ve zboží, v zařízení, ve strojích a nářadích, je zapotřebí věnovat ochranně před zcizením a zničením zvláštní pozornost.

Každá prodejna musí mít na vstupních i ostatních dveřích bezpečnostní zámky předepsaného typu. U větších jednotek se instalují různá signalizační a zabezpečovací zařízení. Tato zařízení je nutno pravidelně kontrolovat a udržovat v provozuschopném stavu.       Požáry a úrazy z požárů nejsou časté, avšak i ojedinělé požáry mohou způsobit velké škody. Zabránit úrazům a škodám způsobeným požáry předpokládá  promyšlenou  protipožární ochranu.Protipožární ochrana musí především vycházet z náležité péče o zdroje ohně. Kromě úmyslného založení ohně, mohou být příčinou požáru v prodejně nedostatky v osvětlení, při vytápění a při uskladnění hořlavin.

Ochrana zboží před zcizením spočívá v důsledném zabezpečení prodejny proti vloupaní a v dodržování pravidel provozu prodejny vyplývající z pracovního řádu prodejny..Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit – nemusí však tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby sobě blízké.

Ochrana zboží před zničením je zaměřena zejména na :dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, správnou manipulaci se zbožím, vhodné a bezpečné uložení zboží ve skladě, vhodné a bezpečné vystavení zboží v prodejně, dodržování preventivních opatření např. proti hlodavcům, hmyzu apod. 

Zabezpečení prodejny proti vloupání

Odchod z prodejny

Po skončení pracovní doby zhasneme světlo, uzavřeme přívod vody, plynu a zkontrolujeme elektrická zařízení, která zůstanou po dobu uzavření prodejny v provozu. Uzavřeme okna, světlíky, výkladní skříně, zapneme popř. bezpečnostní a signalizační zařízení a pak uzamkneme všechny vchody do prodejny. Zjistíme-li při uzavírání prodejny závady v zabezpečení prodejny (např. nefungující signalizační zařízení), je nutné provést neodkladnou nápravu nebo rozhodnout o jiném bezpečnostním opatření.

Otevírání prodejny

                Prodejnu otevírá zpravidla vedoucí nebo jeho zástupce. Před otevřením prodejny překontrolujeme, zda jsou v pořádku zámky a nejsou-li poškozeny přístupy do prodejny, skladištní prostor, výkladní skříně, nebo jiné otvory.

Vloupání do prodejny

Jakékoli poškození zámků, výkladních skříní, popřípadě jiných možných přístupových cest, které nasvědčuje vloupání do prodejny, ohlásí vedoucí prodejny ihned po zjištění poškození na policii, popř. vedení firmy. Do prodejny v tom případě nevstupujeme bez svolení policie, popř. vedení firmy. Zpravidla se ihned provádí mimořádná inventarizace, aby se zjistil rozsah škody.

Hlášení vzniku požáru     

Vznik požáru neprodleně oznámíme orgánům protipožární ochrany a vedení firmy. Proto máme v prodejně na viditelném místě vyvěšeno telefonní číslo hasičů. Požár je třeba hasit odborně, aby se předešlo úrazům a aby byl oheň co nejdříve lokalizován a uhašen. Proto je zapotřebí, aby všichni pracovníci, byli poučení o hašení požáru.     Po likvidaci zdroje požáru se provádí mimořádná inventarizace majetku firmy. Obdobně postupujeme i při jiných škodách (výbuchu, zatopení vodou apod.).

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář