Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. Reklamace vůči dodavateli

24. 3. 2007

25. Reklamace vůči dodavateli

            Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě nebo takovým způsobem, který je obvyklý k uchování a ochraně zboží.

Je-li zboží dodáno podle vzorku nebo předlohy, je prodávající povinen dodat zboží s vlastnostmi předloženého zboží. Poruší-li dodavatel tyto povinnosti, má zboží vady.

Jakmile se při přejímce zjistí množstevní, kvalitativní nebo cenové a početní nesrovnalosti, uplatní vedoucí prodejny právo reklamace. Reklamace je písemné sdělení odběratele dodavateli, že dodávka zboží je vadná – s uvedením specifikace zjištěných vad.

Lhůta pro uplatnění práva reklamace z přejímky zboží je určena ve smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím. Pokud není stanovena, a vady mohly být zjištěny později, je možné uplatňovat nároky z vad nejpozději do dvou let od doby dodání zboží. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba.

Záruka za jakost zboží po určitou dobu znamená, že zboží si v této záruční době zachová smluvené vlastnosti.

O zjištěných vadách zboží je vedoucí prodejny povinen podat zprávu dodavateli bez zbytečného odkladu..

Na veškeré vady zjištěné při odběru i při přejímce vystavuje prodejna doklad (reklamační list) a vedoucí prodejny předloží věrohodný důkazní prostředek, který si zajistí tím, že:

  1. jakmile zjistí chybu v dodávce, přizve dodavatele nebo jeho zástupce,

  2. při zjištění závažných chyb přeruší přejímku dodávky a přizve dodavatele nebo jeho zástupce k dokončení přejímky,

  3. sepíše zápis, který podepíše – a to opět pokud je to možné za přítomnosti dodavatele,

  4. odebere vzorky chybného nebo jinak narušeného zboží,

  5. vadné výrobky nebo část dodávky až do vyřízení reklamace uloží odděleně.

 

Způsoby vyřízení reklamací

Prodejna může požadovat:

-        odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné;

-        odstranění vad dodáváním náhradního zboží za zboží vadné;

-        dodání chybějícího zboží;

-        přiměřenou slevu z kupní ceny (nejsou-li vady odstraněny v přiměřené lhůtě), nebo

-        vrácení peněz, a tím odstoupit od sjednané smlouvy.

Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.

Ve smlouvě může být sjednána i tzv. smluvní pokuta, kterou kupující uplatňuje v případě nedodržení smluvních podmínek.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář