Jdi na obsah Jdi na menu
 


2.Vnitřní úprava a prostorové členění prodejny

20. 3. 2007
2. Vnitřní úprava a prostorové členění prodejen
Naplňování smyslu podnikatelské činnosti, strategie obchodní firmy a uskutečňování provozních cílů jsou bezprostředně spjaty a podmíněny tvorbou nákupních podmínek.
Zabezpečení plynulosti obchodního provozu je podmíněné:
• pohybem zákazníků (vstupní a výstupní prostory, prodejní prostor),
• pohybem zaměstnanců (vstup na pracoviště, šatny, zdravotnicko-hygienické zařízení, pohyb na pracovišti a zpět
• pohybem zboží (odběr a příjem zboží, skladování zboží a obalů, prodej zboží, pomocné manipulační činnosti)
 Celkový provozní prostor prodejny se člení na :
1. hlavní provozní prostory :
 prodejní prostor
 ostatní hlavní druhy prostorů (prostor pro poskytování služeb, prostor pro občerstvení apod.)
 pomocné provozní prostory
 prostory s přímým vztahem ke zboží, které dále rozdělujeme na :
• prostory příjmové,
• prostory určené k uskladnění zásob,
• prostory příručního skladu,
• pomocné prostory,
• prostory přípraven a výroben,
• prostory výkupu zálohovaných obalů.
 Prostory s nepřímým vztahem ke zboží, které dále rozdělujeme na :
• prostory správy a zařízení ( kanceláře, aranžovny, úklidová komora, sklad odpadu),
• prostory sociální ( šatny, umývárny, sprchy, WC, místnost pro občerstvení a odpočinek zaměstnanců, učebna a místo pro odborný výcvik žáků, zasedací místnost apod.)   
 Prostory technického vybavení, které dále rozdělujeme na:
• prostory strojovny vzduchotechniky,
• prostory kotelny a skladu paliv,
• prostory telefonní ústředny apod.

komunikace, které zahrnují prostory pro
• horizontální pohyb (chodby, haly),
• vertikální pohyb (schodiště, výtahy, eskalátory),
• vnější provoz (krytý vjezd, příjezdová rampa apod.

Prodejní prostor
V prodejním prostoru dochází ke kumulaci tří pohybů – zákazník – pracovník – zboží. Měl by být v jedné rovině a vstup do prodejny v rovině chodníku. Dalším důležitým požadavkem kladeným na prodejní prostory je dostatečné denní osvětlení, nebo kombinované s umělým osvětlením, příp. jen umělé osvětlení.
Prodejna má být dostatečně klimatizována a to: u nepotravinářského zboží výměna vzduchu 2 až 3krát za hodinu, v potravinách 5 až 8krát za hodinu. Součástí technického řešení prodejny je i řešení interiéru jednotky.
Vhodně řešený interiér prodejní místnosti, např. osvětlení, barevné řešení, volba vhodných materiálů na stěny a podlahy, vytváří příznivou kupní atmosféru.
Výtvarné a estetické řešení interiéru musí však respektovat provozně-ekonomické a hygienické požadavky dispozičního řešení prodejní místnosti.
Skladové prostory
Skladový prostor se obvykle člení na pracovní úseky pro :
     - příjem, odběr a přejímku zboží,
     - vlastní skladové prostory,
     - přípravu zboží k prodeji, úpravu a příp. expedici.
Pro příjem zboží se používá rampa, která slouží k vykládání a nakládání zboží a obalů.
Její tvar, šířka a délka musí odpovídat předpokládané frekvenci. Má být krytá po celé šířce a délce a musí umožňovat bezpečnou manipulaci se zbožím, využití mechanizačních prostředků a musí být dostatečně osvětlena (doporučuje se aspoň 50 luxů), aby byla zajištěna dobrá viditelnost. Výška rampy má být na úrovni ložní plochy dopravních prostředků.

Rozdělení skladových prostorů
Skladové prostory rozdělujeme podle druhu zboží na sklady potravinářské a sklady nepotravinářského zboží. Obecné požadavky na sklady se týkají především předepsané optimální skladovací teploty a regulovatelnosti potřebné relativní vlhkosti.
H l a v n í skladové prostory dělíme z hlediska sortimentu na univerzální a specializované popř. úzce specializované např. chladící a mrazící prostory, sklady pro aromatické zboží, sklady pro hořlaviny apod. Z hlediska pohybu zboží má sklad navazovat na příjmový prostor a na prodejní místnost.
P ř í r u č n í sklad je mezičlánkem mezi hlavním skladem a prodejní místností a slouží zpravidla pro operativní, jednodenní rezervní zásobu s přímou návazností na prodejní místnost.
Sklad zboží v r e k l a m a č n í m řízení slouží k přechodnému uskladnění pozastaveného nebo nepřevzatého zboží.
Sklad o b a l ů je možno dále členit na sklad obalového materiálu např. sáčků, balicího papíru a na sklad vratných obalů např. přepravek, lahví, palet apod.
Manipulační a přípravné prostory
 Slouží k provádění potřebných operací v péči o zboží, jako je příprava zboží k prodeji, tržní úprava zboží, úpravy oděvů, jeho ošetřování a udržování. Můžeme sem zahrnout i servisní a opravárenské prostory např. pro úpravu popř. opravu sportovních potřeb.
Administrativní prostor
Představuje zpravidla samostatný prostor, vhodný pro provádění všech administrativních prací, spojených se zabezpečením obchodního provozu a jeho plynulosti (např. objednávání zboží, vedení evidencí, vyřizování písemností apod.).
Společenské a zdravotně technické prostory
Pro pracovníky prodejny se mohou dále rozdělit na prostory pro odpočinek, pro občerstvení zaměstnanců, poskytování první pomoci, klubovnu apod. Bufet, jídelna, příp. klubovna bývají součástí dispozičního řešení prostorů moderních a větších provozních jednotek.
Pomocné provozní prostory
Tvoří soubor prostorů jako jsou prostory pro poskytování některých ostatních služeb spotřebitelům (např. úschovna zavazadel, kočárků, poskytování občerstvení spotřebitelům, provozní dílny apod.)
Komunikace (spojení prostorů, doprava)
Dělí se na horizontální (vodorovné) a vertikální (svislé), na pevné a vícepodlažních objektech pohyblivé ( např.eskalátory).
Všechny druhy komunikací musí umožňovat přehledný a plynulý provoz, aby každý zákazník i pracovník prodejny mohl v případě ne-bezpečí nejpozději do 10 minut opustit objekt.
Požadavky na vnitřní úpravu.
    Požadavky na úpravu prodejní místnosti můžeme rozdělit do tří skupin:

1. Provozní požadavky
    Provozní požadavky vycházejí z optimální organizace prodeje zboží. Velikost prodejní místnosti musí být taková, aby v ní mohly být vystaveny všechny druhy zboží, které prodejny prodává a aby byl zajištěn plynulý prodej.
Prodejní místnost musí být přehledná, v půdorysu bez výklenků a zákoutí. To umožňuje zákazníkům rychlejší orientaci a zaměstnancům přehled o stavu zboží.
 Úprava a zařízení prodejny musí odpovídat sortimentu prodávaného zboží a způsobu jeho prodeje, dále musí umožňovat rychlé doplnění zboží a nesmí připustit křížení pohybu zákazníků a prodavačů při pří-sunu zboží
2. Ekonomické požadavky
Ekonomické požadavky vycházejí z plnění ekonomické funkce prodejny. Úprava a zařízení mají přispívat ke zvyšování obratu zboží. Znamená to především maximální využití kapacity prodejní plochy, tj. důmyslné sestavení přístěnných a středových regálů, chladicích a mrazicích pultů a ostatního výstavního zařízení tak, aby bylo vystaveno co nejvíce zboží.
Zboží se rozmísťuje podle určitých zásad, které mají vést zákazníka k jeho koupi. Je to např. vytipování vhodných míst pro vystavení méně atraktivního zboží (k těmto zásadám se podrobně vrátíme v části o nabídce zboží).
 Velmi důležitá je také ochrana zboží, neboť ztráty zboží zvyšují náklady prodejny. Lze jim zabránit skladováním a uložením zboží ve vhodných podmínkách a ochranou před zcizením. Odcizení zboží v jakékoli formě i úmyslné poškození zboží je považováno za trestný čin a vede k potrestání viníka.
3. Společenské požadavky

 Společenské požadavky zahrnují požadavky estetické, hygienické a bezpečnostní. Jsou to požadavky zákazníků i zaměstnanců prodejny. Zákazník si přeje vysokou úroveň obsluhy a informovanost o použití zboží. To však souvisí i s pracovními podmínkami zaměstnanců. Při úpravě prodejny se musí dbát na to, aby pracovníci při používání prodejny nevynakládali zbytečnou námahu a nekonali zbytečné úkony.
 Rozměry a instalace jednotlivých zařízení prodejny mají proto odpovídat proporcím lidského těla. Příznivé podmínky pro práci zaměstnanců ovlivňuje i dostatečné a rovnoměrné osvětlení prodejní místnosti. Osvětlení regálů, pultů a ostatního zařízení musí být v souladu se za-chováním barvy, vzhledu a povrchové úpravy zboží.
    I úprava podlah musí být vzhledem k sortimentu a obchodnímu zařízení účelná. Podlahy by měly být trvanlivé a odolné proti používání mechanizačních prostředků, snadno čistitelné a měly by zabraňovat uklouznutí.
    Všechny prvky vnitřního zařízení prodejní místnosti mají být vzájemně sladěny tak, aby se vytvořilo působivé prostředí. Výchozím motivem pro řešení interiéru prodejny je vystavené zboží. Snaha o výrazné estetické řešení prodejní místnosti se projevuje zejména u prodejen specializovaných. Některé prodejny klenotů, květin, dárkových předmětů jsou vyzdobeny i uměleckými předměty.
Příjemným prostředím je prodejna pro kupujícího lákavější, což vede ke zvyšování návštěvnosti a nákupu. Vnitřní úprava prodejny, vycházející ze zmíněných požadavků, umožňuje plnit i ekonomickou funkci prodejny. Velmi důležité z tohoto hlediska jsou požadavky i nároky spotřebitelů na uspořádání prodejní místnosti.
 Zákazník si nepřeje nakupovat zboží ve stísněných prostorách a čekat v několika frontách, potřebuje se rychle orientovat v předkládaném sortimentu zboží, které si chce prohlédnout za řádného osvětlení, vyžaduje dodržování hygieny prodeje, potřebuje prostor pro ukládání zboží do tašky apod. Zejména v obchodních domech nebo ve větších nákupních střediscích je zapotřebí prostřednictvím informačních tabulí zajistit dobrou orientaci zákazníka.
 Náročný zákazník využije rád i odpočinkových koutů - nejlépe posezení v "zeleni" a možnosti občerstvení. To vše patří ke kulturnosti prodeje.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář