Jdi na obsah Jdi na menu
 


30. Řízení jakosti v ČR

24. 3. 2007
30.Řízení jakosti v České republice
Jakost zboží            je   souhrn   užitných   vlastností,   které   podmiňují   jeho   schopnost uspokojovat stanovené potřeby v souladu s jeho určením. Řízení jakosti          probíhá ve všech průmyslově vyspělých zemích.
V ČR                      je péče o jakost podřízena programu Standardizace, který zahrnuje:
technickou normalizaci, státní zkušebnictví a metrologii.
Řídícím orgánem     ve státní správě je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Technická normalizace je souhrn činností a opatření, kterými se sjednocuje nejvýhodnější řešení pro opakované případy z hlediska jakosti, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
Technické normy rozlišujeme:
podle rozsahu působnosti a významu předmětu nebo činnosti, které upravují, případně podle okruhu jejich uživatelů jako: státní normy, oborové normy, podnikové normy.
-    podle obsahu a náplně jako: předmětové normy, normy činností, všeobecné normy. České státní normy (ČN) jsou nejvyššími technickými normami s celostátní závazností. Oborové normy (ON) upravují výrobky a všeobecné technické věci určitého oboru, které není účelné upravovat na úrovni státních norem.
Podnikové normy (PN) se vztahují na výrobky vyráběné pro omezený okruh odběratelů. Předmětové normy určují potřebné znaky surovin, pólo výrobků, výrobků a jejich části tím, že určují jejich parametry, tvary, rozměry, chemické a fyzikální vlastnosti. Normy činností stanoví v souvislosti s určitou činností způsob a postup práce, různé úkoly a opatření, které umožňují dosáhnout optimální kvality a bezpečnosti a vytvářejí předpoklady pro tuto činnost.
Všeobecné normy určují, vymezují a sjednocují názvy, pojmy, znaky, jednotky, označování aj Účel technické normalizace           - zvolit technicky nejpokrokovější řešení
- omezit počet stejných druhů výrobků
- stanovit parametry výrobků
- zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
- sjednotit měrové jednotky a značky
Hlavní metody a formy normalizační činnosti jsou: simplifikace, unifikace, typizace a specifikace. Každá z těch to metod se vyznačuje svými specifickými vlastnostmi, které se navzájem doplňují.
Simplifíkace - znamená zjednodušování, tj. odstraňování nepotřebné a neúčelné složitosti výrobků, technických postupů, zkušebních předpisů apod.
Unifikace - je sjednocování, tj. odstraňování vlastností a vytváření jednotného výrobku a jeho částí, nebo zjednodušování rozměrů, tvarů, uspořádání a vlastností předmětů určených ke stejnému nebo podobnému účelu. Unifikací je možno dosáhnout sjednocení výrobků vyráběných různými výrobci.
Typizace - znamená výběr, tj. stanovení určitých předmětů nebo zařízení podle jejich charakteristických (typických) vlastností (parametrů) tak, aby se jimi mohly krýt nejdůležitější potřeby.
Specifikace - jasně a přesně určuje vlastnosti, zhotovení nebo uspořádání předmětů (surovin, materiálů, zařízení) nebo způsoby práce (pracovní postupy, zkušební metody). Specifikace se v normalizaci používá především u těch norem, kde je důležité stabilizovat nebo uzákonit určitou vyšší úroveň, která se musí u výrobku dodržet.
Třídění norem znamená jejich rozdělení do skupin a označení takovým způsobem, který umožňuje rychlou orientaci v normách a jejich vzájemného porovnávání. Vysvětli značky: Značka kvality l .stupně,     druhého stupně,   Česká značka národní shody,
Certifíkační zn. shody s technickými požadavky na výrobky - evropská a česká.
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář